ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Бог Баларама — изначалният духовен учител

"...Съществува и друго значение, поради което Прабхупада избра Кришна и Баларама за главни Божества при обожанието в храма във Вриндавана. Бог Баларама е първата експанзия на Бог Кришна и инкарнация на Санкаршана. Той поддържа вселените. Вайшнавите почитат Баларама, за да получат духовна сила. Прабхупада казва: "Може да се молите на Баларама да ви помогне в слабостите". Като източник на духовна сила, Бог Баларама е известен като изначалният духовен учител..."

Кой е Бог Баларама?

Върховната Божестевена Личност Кришна е източник на всички инкарнации. Бог Баларама е второто Му тяло. Двамата са една и съща личност и се различават само по форма. Баларама е първата експанзия на Кришна и Го придружава в трансцеденталните Му забавления. Баларама е източник на целия духовен свят и ади-гуру - изначален духовен учител. Той приема пет форми, с които служи на Кришна. Самият Баларама помага на Кришна и извършва дейностите по сътворението в другите Си четири форми, известни като чатур-вюха: Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анирудха. Той изпълнява заповедите на Бог Кришна по време на сътворението, а в експанзията Си на Бог Шеша, Баларама служи на Кришна по разнообразни начини. Във всичките си форми Той изпитва трансцедентално блаженство от служенето на Кришна. Никой не може да достигне до Кришна без да е получил милостта на Баларама.