ттт

Международно общество за Кришна-съзнание

Появяването на Шри Чайтаня, описано в шастра 

"Тези, които са заблудени от Моята илюзорна енергия няма да разберат великата тайна на Моето появяване в този свят в Моята лична форма, във формата Ми на инкарнация на предания, във формата Ми, носеща името на предания, във формата Ми на предан и във формата Ми на този, който дава преданото служене. Тази тайна няма да им бъде разкрита. Единствено светите, чистите, отречените предани, които са усърдно ангажирани в предано служене към мен, само те ще могат да Ме разберат в тези форми."

Из книгата "Шри Чайтания Чандрамрита" на Шрила Прабходананда Сарасвати

„Този, който не е дори докоснат от благочестие, върху когото никога не е падал милостивия поглед на преданите или никога не е бил на свято място, осветено от тях, такъв човек, въпреки всичко ще танцува в екстаз, силно ще пее и дори ще се търкаля по земята, опиянен от вкуса на нектарната напитка на трансцеденталните наслади на чистата любов към Бога, раздавана от Бог Чайтания. Ето защо, нека възхвалявам този Шри Чайтания Махапрабху.”

„Бог Чайтания дарява нектара на чистата любов към Бога на тези, които Го виждат, възхваляват или помнят и дори на тези, които просто Му отдават смирените си почитания, или Го обожават от голямо разстояние. Нека възхвалявам този милостив Върховен Бог Шри Чайтания Махапрабху.”

„За човек, който е получил милостивия, пряк поглед на Бог Гоура Сундара, имперсоналното освобождение чрез сливане със сиянието на Бога става така привлекателно както отиването в ада. Райските градове на полубоговете му изглеждат реални, колкото въображаеми цветя плуващи в небето. Отровните зъби на неудържимите черни змии на сетивата биват строшени. Целият свят се изпълва с радост, а Бог Брахма, Индра и всички други полубогове му изглеждат незначителни като насекоми. Нека възхваляваме този Бог Гаура Сундар!”.

„Сияйната пълна луна на Бог Чайтания беше родена от млечния океан на утробата на Шримати Сачи Деви. Тази луна е обучена в 64-те удивителни трансцедентални изкуства и изглежда великолепно, облечена в прекрасни шафранени дрехи с цвета на изгряващо слънце. Тази чиста и красива луна е пълна с нектара на чистата любов към Бога и притежава блясъка на екстатичните симптоми сатвика бхава. Тя прилича на огромен океан от милост. Тази луна е комбинация от Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, който е източник на безбройни инкарнации и върховно красивата Шримати Радхарани. Нека тази луна, Бог Чайтания изгрее на небето на вашите сърца!